قدر زندگی

زندگی کوتاهتر از آن است که به خصومت بگذرد

 و قلب ها گرامی تر از آنند که بشکنند آنچه از

 روزگار به دست می آید با خنده نمی ماند و

 آنچه از دست برود با گریه جبران نمی شود

فردا خورشید طلوع خواهد کرد حتی اگر ما

نباشیم پس:

با هم مهربان باشیم و قدر همدیگر رو بدونیم 

/ 2 نظر / 2 بازدید
افرا

[گل]

افرا

[گل]