(قشنگ) امیدوارم خوشبخت بشی

بیهوده مکن عمر گران صرف رفیقان ، عمر صرف کسی

 کن که دلش جان تو باشد ، امروز کسی محرم اسرار

 کسی نیست ، ما تجربه کردیم کسی یار کسی نیست...

 

 

مراقب افکارت باش که گفتارت میشود... مراقب گفتارت
 
 باش که رفتارت میشود... مراقب رفتارت باش که عادتت
 
میشود... مراقب عادتت باش که شخصیتت میشود...
 
 مراقب شخصیتت باش که سرنوشتت میشود...


دو چیز را فراموش نکن: یاد خدا و یاد مرگ.دو چیز را
 
فراموش کن : بدی دیگران در حق تو و خوبی تودر حق
 
دیگران چهار چیز را نگه دار : گرسنگیت را سر سفره
 
دیگران، زبانت را در جمع ، دلت را سردر نماز .چشمت در
 
خانه ی دوست...


از کسی که دوسش داری ساده نگذر چون ممکنه دیگه
 
کسی رو مثل اون دوست نداشته باشی.واز کسی که
تورو دوست داره بی تفاوت عبور نکن چون ممکنه دیگه
کسی تو رومثل اون دوست نداشته باشه...
/ 0 نظر / 3 بازدید