مواظب رفتارمان باشیم

و بپرهیزید

از ناجوانمردیها

ناراستی ها

نامردمی ها

چنین کنید تا ببینید که  خداوند

چگونه بر سر سفره شما

با کاسه ای خوراک وتکه ای نان می نشیند

و بر بند با تاب  با کوکانتان تاب می خورد

و در دکان شما کفه های ترازویتان را میزان می کند

و در کوچه های  خلوت شب با شما اواز می خواند

مگر از زندگی چه می خواهید

که در خدایی خدا یافت نمی شود

که به شیطان پناه ببرید

که در عشق یافت نمی شود

که به نفرت پناه ببرید

که در سلامت یافت نمی شود

که به خلاف پناه ببرید

و مگرحکمت زیستن را از یاد برده اید

که انسانیت را پاس نمی دارید

/ 1 نظر / 2 بازدید
افرا

[گل]