کسانی خوشبخت هستند که فکر و اندیشه
شان بسوی چیزی غیر از خوشبختی خودشان
 است.


آرزو دارم روزی این حقیقت به واقعیت مبدل
 شود که همه‌ی انسان‌ها برابرند.
/ 1 نظر / 2 بازدید