صبور باش

صبورانه در انتظار زمان بمان ...!

هر چیزی در زمان خودش رخ میدهد

حتی اگر باغبان مزرعه اش را پر از آب کند

درختان خارج از فصل خود ، میوه نمیدهند


/ 0 نظر / 17 بازدید