از شکست نترس

اگر از شکست می ترسی!حتما شکست خواهی خورد.

 

/ 4 نظر / 2 بازدید
رضا

اي كاش ميدانستم نامش چيست؟! سرگرداني,ابهام,نگراني,تاسف همه و همه علائم درديست كه حتي نامش را نميدانم! ! ! عشق نميتواند باشد,هميشه در كتابها خوانديم,عشق زيباست . . . عشق حفره هاي خالي را پر ميكند,عشق پرش زندگاني است پس چرا هر چه ميگذرد حفره ها خالي تر ميشود . . . در زندگي درجا ميزنم! هرچه داغ تر ميشوم زندگي سردتر ميشود چرا ؟ ؟ ؟ ؟ چرا ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ هر ثانيه,هر دقيقه,هر لحظه چنان سردرگم تر ميشوم كه گوئي هزاران مسكن با هم بلعيده ام هزاران مسكن! اي كاش هيچ قيد و بندي نبود . . . اي كاش بلعيدن اين همه قرص علاج دردم بود كاش توان مقاومت داشتم ولي . . . چشمانم تار مي بيند . . . پلكهايم سنگين است . . . چقدر بي حالم اگر بعد از من در خيابان , كوچه , حتي در روياهايت او را ديدي به او بگو . . . . . بگو نام دردش عشق بود. . . هست. . . هميشه خواهد بود به او بگوئيد هميشه دوستت داشت . . . دارد و خواهد داشت . . .

رضا

عشق دوری جستن از آزردن دیگری دوری جستن از شکل دلخواه خود دادن به او دوری جستن از تسلط بر او و دوری جستن از فریب دادن اوست عشق بهانه ای برای عدم پیشرفت بها نه ای برای بهتر نشدن بها نه ای برای کوچک نمودن آرزوها و بها نه ای برای اطمینان بیجا به دیگری نیست عشق صداقت کامل داشتن با هم رویاهای هم را سهیم بودن تلاش در رسیدن به هدف ها یی مشترک و بر دوش گرفتن عا دلانه مسئولیت هاست عشق دلیل زندگی است

رضا

بروزم و منتظر حظور سبزت[گل]

رضا

قربانت[قلب][خجالت]