درباره استاندارد های قطعه سازی

اولین استانداردی که جهت واحدهای تولیدی و سایر صنوف و مشاغل مورد نیاز است استاندارد  ISO 9001:2000 است ولیکن در یک مرحله بعد استانداردهای خاص رشته های مختلف تولید است به عنوان مثال جهت قطعه سازی خودروهای مختلف سازمانها می بایست مبادرت به کسب استاندارد ISO TS 16949:2002در سازمان خود نماید که این کار توسط شرکتهای گواهی دهنده یا CBانجام می گیرد .

/ 0 نظر / 2 بازدید