فرق برخی انسانها و سنگ

به سنگها گفتند لحظه ای انسان باشید سنگها

گفتند هنوز به قدر کفایت سخت نشده ایم

/ 3 نظر / 3 بازدید