قهر ها بهانه است

قهر ها بهانه است

کسی که دوستت دارد

اگر حتی یک نقطه سپید در بین هزاران نقطه شب سیاه پیدا

کند  دلیلش می کند برای ماندن

کسی که می خواهد برود

اگر حتی در روز سپیدی نقطه سیاهی نیابد با گوشه انگشتش

اشاره می کند که انگار نقطه سیاهی یافته است

کسی که رفتنی است بگذار برود.

/ 0 نظر / 3 بازدید