زندگی صادقانه

نگذارید گوشهایتان گواه چیزی باشد، که

چشمهایتان ندیده نگذارید زبانتان چیزی را بگوید،

 که قلبتان باور نکرده صادقانه زندگی کنید.

/ 0 نظر / 24 بازدید