مراقب باشیم

مراقب افکارت باش که گفتارت می شود.

مراقب گفتارت باش که رفتارت می شود.

مراقب رفتارت باش که عادتت می شود .

مراقب عادتت باش که شخصیتت می شود.

مراقب شخصیتت باش که سرنوشتت می شود .

/ 1 نظر / 2 بازدید
منصور

مگر اینکه خدا به دادمون برسه وگرنه ...