پیشروی

سه چیز روح تو را از پیشروی باز می

 دارد: منفی گرایی، قضاوت و عدم

 توازن

/ 4 نظر / 2 بازدید