رنجشت را طولانی نکن

بیاموز که رنجش خود را بی درنگ و در لحظه ای که شکل

 می گیرد ، ابراز کنی. هرگز اجازه نده رنجشت طولانی گردد

 زیرا این راهی است برای مُردن عشق!

/ 5 نظر / 3 بازدید

[گل]

[گل]

[گل]

[گل]

[گل]