به توانائی خود ایمان داشتن نیمی

 از کامیابی است.

 

 

یک سرگرمی کوچولو برای بازدید کنندگان خوبم: 

این کارهارو انجام بدین:

1-به ستاره قرمز روی دماغ دختره به مدت 30 ثانیه خیره بشین.
2- حالا به یک کاغذ سفید یا دیوار سفید نگاه کنین و مرتب پلک بزنین.

حالا چی می بینید؟؟

Persianv.com At site