زمانی که کمتر سزاوارم به من مهر

 بورز آخر آن زمان

 محتاجترم