برای پیشرفت سه چیز لازم است

: اول پشتکار، دوم پشت کار، سوم

 پشت کار