این گونه زندگی کنیم :شاد اما دلسوز ساده اما زیبا مصمم اما

بی خیال  متواضع اما سر بلند  مهربان اما جدی سبز اما بی ریا

عاشق اما عاقل