با سنگهایی که سر راهت می گذارندهم

میتوانی برای خود چیز قشنگی بسازی.