شیر افریقایی هر شب که می خوابد می داند که فردا باید از

کند ترین غزال افریقایی کمیتند تر بدود تا از گرسنگی نمیرد.

وغزال آفریقایی هر شب که می خوابد می داند که فردا باید از

تند ترین شیر آفریقایی کمی تند تر بدود تا کشته نشود .

 

مهم نیست که تو شیر هستی یا غزال مهم این است که فردا

را از امروز تند تر بدوی