ممکنه نتونیم چیزائی که دوست داریمو داشته

 باشیم ولی می تونیم چیزائی که داریمو

دوست داشته باشیم.