آرام باش و توکل کن و آستین ها را بالا بزن

خواهی دید که خداوند زودتر دست به کار

شده .