«عید» عیددر بیرون از وجود ما حضور دارد،

در وجود خود هم عیدی پدید آوریم و به «خانه تکانی دل‏» بپردازیم

آغاز سال ٨٨ و ایام نوروز

 

 بر تمامی

 

 شما تحنیت باد

 

 

موفق و پیروز باشید