زندگی(مجذور)آینه است.

زندگی گل به (توان) ابدیت است.

زندگی (ضرب) زمین در ضربان دل ما.

زندگی (هندسه) ساده و یکسان نفسهاست.