چه زیباست که در کنار «تحویل سال‏» ، شاهد «تحول حال‏» هم باشیم، چه نیکوست که «امروز» ما بهتر از دیروز و «فردا» ی ما بهتر و روشن‏تر از امروز و «فرجام‏» کار ما بهتر از «آغاز» آن و «آخرت‏» ما بهتر و آبادتر از «دنیا» ی ما باشد .