تقویم‏ها عوض می‏شود، خانه‏ها گردگیری می‏شود، دیدارها تازه می‏گردد، طراوت را در چهره طبیعت تماشا می‏کنیم، دشت و دمن عطر جانبخش و رایحه بهاری را نثار و ایثار می‏کند، ما که نباید کمتر از درخت و صحرا باشیم!