گذشته را در آغوش بگیر ولی در آن زندگی نکن

در استانه سال جدید دلهایمان را بهاری کنیم