الهی توفقیم ده بیش از طلب همدردی همدردی کنم
بیش از آنکه مرا بفهمند دیگران را درک کنم
پیش از آنکه دوستم بدارند دوست بدارم
زیرا در عطا کردن است که می ستانیم
و در بخشیدن است که بخشیده می شویم
و در مردن است که حیات ابدی می یابیم

در سال جدید همگی این دعا را بکنیم