انسانها شکست نمی خورند بلکه تلاش

کردنشان را متوقف می سازند.