من نمی تونم به دلم یاد بدم که نشکنه ولی

می تونم یاد بدم که اگه شکست لبه هایه

تیزش دست اونی رو که شکستتش نبره .