نخستین قدم دشوار ترین قدم است

هیچ گاه نا امید نشوید

اولین قدم را بردار