بسیاری از مردم شادی های کوچک را به امید

خوشبختی های بزرگ از دست می دهند.

از لحظه ها ی زندگی لذت ببریم