افراد موثر هرگز مسائل را مرکز توجه قرار نمی دهند بلکه ذهن را به فرصتها و راه حلها معطوف می دارند . به طراوت گل رز بهاری باشید.