محبت را وقتی دیدم که کودکی چهره پدر

کارگرش را  سیاه

نقاشی کرد تا زیر آفتاب نسوزد .