صاحب همت در پیچ و خم هایزندگی، هیچ گاه با یاس و

استیصال رو به رو نخواهد شد.