در نظر کسی که پرواز را نمی فهمد هر چقدر هم اوج

 بگیری کوچکتر خواهی شد.