١- بر این باور باش که عشق و دستاوردهای عظیم، در برگیرنده مخاطرات بزرگ است.

2- آنگاه که می بازی، از باختت درس بگیر.

3- سه اصل را دنبال کن:

•         محترم داشتن خود

 

•         محترم داشتن دیگران

 

•         جوابگو بودن در قبال تمام کنش های خود