اگر میخواهید دیگران شما را دوست داشته باشند ابتدا خودتان را دوست داشته باشید