رفتار دیگران با شما  زائیده تفکری است

که نسبت به خود در ان ها ایجاد نموده اید.