سختیها می‌گذرند و همه چیز تغییر می‌کند.
 
نگویید "نه" ولی روی نظر خود پافشاری کنید.

لبخندی بزنیم، لبخند زندگی شما را روشن خواهد کرد.
 
آرزوها به حقیقت می‌پیوندند،باور داشته باشید
بدانید که چطور منظورتان را به دیگران بفهمانید،آن‌وقت زندگی مانند نسیمی خوشایند خواهد شد.
 
بخشش شادی آور است،امتحان کنید.  
 
چگونه تحسین دیگران را بپذیریم؟ با لبخند و تشکر.  
همیشه منتظر بهترینها باشید،اتفاق خواهد  افتاد