امروز ، همان فردایی است که دیروز انتظارش را می کشیدی ؛پس از لحظه لذت ببر