زندگی آرام است، مثل آرامش یک خواب بلند.
زندگی شیرین است، مثل شیرینی یک روز قشنگ
.
زندگی رویایی است، مثل رویای ِیکی کودک ناز
.
زندگی زیبایی است، مثل زیبایی یک غنچه ی باز
.
زندگی تک تک این ساعتهاست

زندگی چرخش این عقربه هاست
زندگی مثل زمان در گذر