چهار چیز است که نمی‌توان آن‌ها را بازگرداند...

  1. سنگ ... پس از رها کردن!
  2. حرف ... پس از گفتن!
  3. موقعیت... پس از پایان یافتن!
  4. و زمان ... پس از گذشتن!