در بخشیدن خطای دیگران مانند شب باش

در فروتنی مانند زمین  باش

در مهر و دوستی مانند خورشید  باش

هنگام خشم و غضب مانند کوه  باش

در سخاوت و کمک به دیگران مانند رود  باش

در هماهنگی و کنارآمدن با دیگران مانند دریا  باش

خودت باش همانگونه که مینمایی