ازم نخواه با تو بمونم   تو هیچی ازمن نمی دونی

(تقدیم به رز)

دانلود