١-در نگاه کسی که پرواز را نمی فهمد هر اندازه هم اوج بگیری کوچکتر خواهی شد

٢- داشته های امروز تو خواسته های دیروز توست

٣-در زندگی مثل زود پز باش هر وقت جوش آوردی سوت بزن

۴-محبت را وقتی دیدم که کودکی در دفترش افتاب را سیاه کشید تا پدر کارگرش زیر آفتاب نسوزد

۵- اگر جنس قلابی به شما دادند مهم نیست مواظب باشید معرفت قلابی به شما ندهند