شاد باش نه یک روز بلکه هزاران روز ؛ بگذار آواز شاد بودنت چنان در شهر بپیچد که رو سیاه شوند ابلهانی

 

که بر سر غمگین کردنت شرط بسته بودند....