پرنده ای که پرواز بلد نیست
به قفس میگوید تقدیر...
جملات سنگین