دو چیز را همیشه از یاد ببر؛
به کسی خوبی کردی
کسی به تو بدی کرد.