اگر بت ها را واژگون کرده باشی کاری نکرده ای وقتی واقعا

شهامت خواهی داشت که خوی بت پرستی را درون خویش از

میان برداری.