فاصله ها مهربانیت را از دلم پاک نمیکنند

ثانیه ها را می شمرم تا لحظه دیدار