اگر کسی را نداشتی که به او فکر کنی به

اسمان بیندیش زیرا درآن کسی هست که به تو

می اندیشد